Musik på lektionstid

I följande text kommer vi behandla ett juridisk fall som är av intresse för lärare verksamma inom skolan. Vilka möjligheter har vi som pedagoger att säga till och tillgripa andra mer kraftfulla metoder då elever inte vill lyda våra tillsägelser. Var går gränsen och vad säger skollagen? Vi diskuterar fallet med hjälp av boken Juridik för lärare.

Fall 12. Musik på lektion
Du vikarierar som lärare i en femteklass. Under en lektion då eleverna sitter och läser själva tar en flicka fram sin mp3-spelare och sätter på den. Hon lyssnar så högt att det hörs i hela klassrummet. Du ber då flickan att stänga av musiken med hänvisning till de gemensamma regler som gäller på skolan. Flickan svarar då att hon minsann vill lyssna på musik; hon menar att det stör ju inga andra och hon koncentrar sig bättre med musik. Du blir irriterad för du är av annan åsikt och börjar fundera igenom dina valmöjligheter. Hur resonerar du? Vilka juridiska möjligheter och begränsningar ser du i situationen?

Källa: GU.se

En möjlig lösning skulle kunna vara att omhänderta elevens mp3-spelare tills skoldagens slut med motiveringen att det stör ordningen. Om ett föremål skall få omhändertas måste detta härledas till studiero och trygghet för de andra eleverna. Har eleven mp3-spelare väl synlig och man vet vem som äger den har man rätt att ta hand om den.

För att denna lösning skall vara genomförbar förutsätter vi att eleven inte sätter sig till motvärn. Eftersom läraren är vikarie vet han inte om detta har hänt tidigare. Vikarien ser därför till att eleven har möjlighet att få tillbaka sin mp3-spelare vid skoldagens slut. Skulle mp3-spelaren gå sönder under tiden den är i förvar blir skolan skadeståndsskyldig, då den står som ansvarig för den omhändertagna egendomen. I skolans värdegrund står det att: ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Man skall alltså visa eleverna respekt och arbeta med demokratin som grund. Man skall också låta varje elev finna sin unika egenart”. I detta fallet kan man se det som att eleven stör den gemensamma miljön

Om eleven sätter sig till motvärn kan vikarien visa ut eleven ur klassrummet för resten av lektionen. Utvisningen ur klassrummet skall inte ske som bestraffning av elevens beteende utan på grund av att den stör.

En begränsning av lösningen kan vara – vad är våld och inte? Man måste ju ha uppsikt över eleven, man har tillsynsansvar för eleverna hela deras skoldag. I klass 5 kan man anse att eleven borde ha en viss mognad och att ansvaret därför minskar. Läraren skall dock inte bara gå efter ålder utan även efter barnets mognad.

Följande åtgärder skulle kunna tillämpas

Steg 1: Resonera med eleven, vilket vikarien har försökt i exemplet. Vikarien och eleven har olika uppfattning om vad som stör. Det är viktigt att poängtera för eleven att anledningen inte blir bestraffad utan att omhändertagandet sker för arbetsron för hela undervisningssituationen.

Steg 2: Omhändertagande av mp3-spelare och låta eleven vara kvar i klassrummet. Här förutsätter vi att omhändertagandet kan ske utan våld eller kroppsvisitation.

Steg 3: Att eleven får lämna klassrummet för resten av lektionen.

Steg 4: Hur skall detta följas upp? Eleven måste ta igen den missade lektionen genom kvarsittning. Även uppföljning genom samtal med eleven. Som vikarie rapporterar du till den ordinarie läraren, för dennes vetskap och eventuella fortsatta uppföljning. Detta kan ju ha hänt tidigare…

Egen reflektion: Som vikarie är det inte lätt att kunna skolans gemensamma regler. Detta är därför en bra åtgärd, att ta mp3-spelaren, för att markera och stävja problemet. På grund av tillsynsansvaret är det svårt att, som vikarie, lämna en elev i korridoren då man inte känner eleverna.


Kommentarer

Musik på lektionstid — Inga kommentarer

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *